FURNITURE|VASE/TABLEWARE|
Crack 片口&ぐいのみ(clear)
HD-001
13,500円(税1,000円)
13,500円(税1,000円)
Crack 片口&ぐいのみ(gray)
HD-002
14,580円(税1,080円)
14,580円(税1,080円)
Crack 片口&ぐいのみ(white)
HD-003
14,580円(税1,080円)
14,580円(税1,080円)

Haku 片口&ぐいのみ(haku black)
HD-004
15,660円(税1,160円)
15,660円(税1,160円)
Crack 丸グラス
HD-005
3,780円(税280円)
3,780円(税280円)
Crack 耳つき花器(S/clear)
HD-006A
5,400円(税400円)
5,400円(税400円)
Crack 耳つき花器(S/clear)
HD-006B
5,400円(税400円)
5,400円(税400円)

Crack 花器(clear)
HD-009
10,800円(税800円)
10,800円(税800円)

Crack 花器(white)
HD-007
10,800円(税800円)
10,800円(税800円)
Crack 花器(L/white)
HD-008
23,760円(税1,760円)
23,760円(税1,760円)

宇宙の化石・青
HD-010
5,400円(税400円)
5,400円(税400円)
Rattan box(L)
Ho-007
3,240円(税240円)
3,240円(税240円)
Rattan box (S)
Ho-006
2,700円(税200円)
2,700円(税200円)
Bamboo plate
Ho-011
1,296円(税96円)
1,296円(税96円)
Vintage Royal Copenhagen
16-080-1
16,200円(税1,200円)
22,680円(税1,680円)

Bowl(S)
21-189
21,600円(税1,600円)
0円(税0円)

Bowl(L)
21-190
32,400円(税2,400円)
0円(税0円)

Wine cooler bucket
21-130
23,760円(税1,760円)
0円(税0円)

Mirror dish stand
21-041
27,000円(税2,000円)
0円(税0円)
Ginger beer
17-079-C
7,560円(税560円)
0円(税0円)

Glass vase
21-126
27,000円(税2,000円)
0円(税0円)

Glass vase
21-127
16,200円(税1,200円)
0円(税0円)

Glass vase
21-027-2
19,440円(税1,440円)
0円(税0円)

Glass vase
21-027-1
13,500円(税1,000円)
0円(税0円)